Thong-minh.jpg

Những thói quen khiến bạn thông minh hơn

“Thông minh vốn sẵn tính trời” (Truyện Kiều – Nguyễn Du), nhưng không luyện tập hằng ngày thì thông minh của bạn sẽ đội nón ra đi. Có những thói quen giúp trí thông minh được nhân lên. Tại sao chúng ta không luyện tập?   1. Đặt câu hỏi và theo đến cùng Không...